Säännöt

Korvensuoran asukasyhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA ja TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Korvensuoran asukasyhdistys ry ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Korvensuora lähialueineen ja yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on Suomi. Suhteessa poliittisiin puolueisiin yhdistys on itsenäinen ja sitoutumaton.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on a. toimia jäsentensä yhdyssiteenä. b. valvoa jäsentensä paikallisia ja yleisiä etuja. c. edistää kiinteistönomistukseen ja hallintaan liittyviä harrastuksia.

3 § TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a. tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille. b. järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. c. harjoittaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutus- toimintaa. d. järjestää viihde-, urheilu- ja liikuntatapahtumia, retkiä ja matkoja sekä järjestää nuorisoa kiinnostavaa muuta vastaavaa toimintaa. e. avustaa ja tukee jäseniään antamalla neuvoja ja tekemällä esityksiä sekä muulla vastaavalla tavalla näiden yhteisten etujen kehittämisessä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: • kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä • perustaa rahastoja, joiden ohjesäännöt yhdistyksen kokous vahvistaa • omistaa jäsentensä virkistyskäyttöön tarkoitettuja maa-alueita ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä Yhdistys voi liittyä jäseneksi valtakunnallisiin ja paikallisiin jäsentensä etuja ajaviin liittoihin ja yhdistyksiin tai erota niistä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut ainakin 2/3 läsnä olevista jäsenistä.

4 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, joka yhdistyksen toiminta-alueella omistaa kiinteistön tai osan siitä tai hallitsee sellaista osakkeenomistajana tai muu alueella asuva henkilö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut jäsen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä nimittää kunnia- puheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

5 § JÄSENMAKSUT

Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää kutakin vuotta varten erikseen.

6 § YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUSTA VAPAUTETAAN

a. jäsen, joka 65 vuotta täytettyään ilmoittaa johtokunnalle halunsa siirtyä vapaajäseneksi. b. kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi nimitetty yhdistyksen jäsen. c. vapaajäsenet säilyttävät kaikki maksavan jäsenen oikeudet yhdistyksen toiminta-alueella asuessaan.

7 § JOHTOKUNTA

a. yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa yhdistyksen täysi-ikäisistä jäsenistä valittu johtokunta, jonka muodostavat yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varajäsentä. b. uuden johtokunnan tulee pitää järjestäytymiskokouksensa kahden viikon sisällä valinnasta ja valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja sihteeri. Yhdistyksen rahastonhoitaja ja mahdolliset muut tarvittavat virkailijat voidaan valita myöskin johtokunnan ulkopuolelta yhdistyksen jäsenistä tai jäsenten perheeseen kuuluvista henkilöistä. c. johtokunta voi nimetä avukseen tarpeelliseksi katsomiaan tilapäisiä työryhmiä kulloinkin erikseen nimettyä asiaa tai tehtävää varten. Työryhmään tulee kuulua vähintään yksi johtokunnan jäsen. d. johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen aihetta olevan tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaatii. e. johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. f. johtokunnan varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta lukien, kuitenkin niin, että vuosittain on erovuorossa puolet varsinaisista jäsenistä. Puheenjohtajan sekä kaikkien varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. g. johtokunnan varsinaisen jäsenen erotessa kesken toimikauden, varajäsen siirtyy hänen tilalleen toimikauden loppuun saakka. h. yhdistyksen puheenjohtajan erotessa kesken toimikauden varapuheenjohtaja siirtyy yhdistyksen puheenjohtajaksi ja johtokunta valitsee keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan toimikauden loppuun saakka. i. johtokunnalla on oikeus yhdistyksen nimissä tehdä velkasitoumuksia vain yhdistyksen kokouksen siihen valtuuttamana. Johtokunnan tulee: a. valvoa, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia ja yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä. b. huolehtia, että näiden sääntöjen 2 § ja 3 §:n tarkoitusta ja toimintaa toteutetaan. c. hyväksyä uudet jäsenet sekä antaa yhdistyksen kokoukselle lausuntonsa niistä jäsenhakemuksista, joita ei ole hyväksytty. d. huolehtia, että yhdistyksen jäsenistä pidetään tarkkaa luetteloa, johon merkitään kaikki lain edellyttämät sekä yhdistyksen toiminnassa tarvittavat tiedot. e. vastata yhdistyksen talouden hoidosta ja toiminnasta. f. valmistella toimikuntien tarve yhdistyksen vuosikokoukselle. g. antaa yhdistyksen kokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä. h. tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys alkavan kauden toiminnasta ja taloudesta. i. tehdä yhdistyksen kokoukselle esitys kunnia- puheenjohtajan tai kunniajäsenen nimittämisestä. j. valvoa toimikuntien työskentelyä.

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § TOIMINNAN JA TILIEN TARKASTUS

a. yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain b. yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausuntonsa tarkastuksen tuloksesta yhdistyksen vuosikokoukselle. c. tarkastusta varten johtokunnan on jätettävä tilintarkastajille yhdistyksen kokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat sekä tili- ja muut asiakirjat vähintään kaksi viikkoa ennen vuosi- kokousta. d. tilintarkastajien tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella johtokunnalle viimeistään neljä (4) päivää ennen vuosikokousta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

a. vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä helmi-maaliskuun aikana. b. ylimääräinen kokous pidetään kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii. c. kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ja muihin yhdistyksen kokouksiin viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta julkaisemalla toimialueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla sen mukaan kuin vuosikokous on päättänyt. d. yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten tekemät ehdotukset on jätettävä johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. e. yhdistyksen kokouksessa voidaan keskustella muistakin kuin kokouskutsussa mainituista asioista, näistä voidaan tehdä päätös kuitenkin vain, jos kokous on yksimielinen, ottaen huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset.

11 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a. kokouksen avaus. b. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 3 ääntenlaskijaa. c. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. d. hyväksytään kokouksen työjärjestys. e. esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. f. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. g. vahvistetaan toimintasuunnitelma. h. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, perintäaika ja -tapa. i. vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot. j. vahvistetaan talousarvio. k. valitaan johtokunnan puheenjohtaja. l. vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä 6 §:n määräysten mukaisesti. m. valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet sijaisuusjärjestyksessä. n. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet. o. asetetaan tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja valitaan niiden jäsenet. p. valitaan tarvittaessa edustajat liiton, paikallisjärjestön ja muiden elinten luottamustoimiin. q. käsitellään kokouskutsussa mainitut yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. r. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta. s. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § VAALIT JA ÄÄNESTYKSET

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta ei voi siirtää toiselle. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, lukuun ottamatta sääntöjen 3, 10, 14 ja 15 §:lissä mainittua vaadittavaa määräenemmistöä. Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä ole tehty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.

13 § MUUT TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen vuosikokouksessa asetetaan tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja valitaan niiden jäsenet vuodeksi kerrallaan. Toimikuntien jäsenmäärä on vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Toimikuntien tehtävänä on huolehtia jäsenten virkistys- ja liikuntaharrastuksista, juhlien ja matkojen järjestämisestä, lakien ja säännösten selvityksistä, tiedotus- ja koulutustoiminnasta, nuorisotyöstä sekä muista tarpeellisiksi katsottavista toiminnoista.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Näiden sääntöjen muutosehdotukset käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä asiaa käsittelemään kutsutussa kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) saapuvilla olevista jäsenistä niin päättää. Päätös toisen kokouksen ajankohdasta tulee tehdä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle kutsutussa kokouksessa. Kokouksen väliajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

16 §

Siltä osin kuin nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.